Avatar
0
Nani002 Beginner
Nani002 Beginner
Giúp đỡ select sql
Em mún select sql limit số dòng trong điều kiện cột đó ko quá 4 ID khác nhau, nhung ID có quyền lặp lại nhiều lần, giả sử cột đo là 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5, thì em chỉ mun chọn từ 1 đên 4 co 11 dòng, ai giúp em vơi, cam ơn ad
Answer