Avatar
1
LarreyK Beginner
LarreyK Beginner
Làm sao để chia room và giới hạn số lượng thành viên từng room cho nhiều user ?
Dear mọi người, <p> </p> <p> Mình đang có 1 câu hỏi như tiêu đề. </p> <p> </p> <p> Ví dụ mình có 1000 concurrent users, nhưng thư viện hỗ trợ real-time multi-user ở phía client tính phí cao cho số CCU cao tương ứng, nên client muốn chia room để giới hạn số lượng user truy cập. </p> <p> 1000 users mình sẽ chia thành 10 rooms với 100 users mỗi room. </p
Answer
Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Có nên cache chat message ở client?
Xin chào mọi người.Hiện tại em định làm ứng dụng chat bằng ReacJS có lưu database cho đồ án tốt nghiệp và chức năng chuyển đổi phòng giữa các người dùng, em có tìm hiểu là trên thực tế thì mỗi phòng thì load tin nhắn lần đầu tốn thời gian lâu còn lần thứ 2 trở đi khi chuyển đổi giữa các phòng(Đã load lần đầu) thì rất nhanh(Như Messenger của FB,..).Mọi người
Answer