Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Formet String to Json
em chào mọi người làm sao để format chuỗi string thành chuỗi json vậy ạ <p> em sài json note đọc dữ liệu xuất ra: </p> <p> </p> <pre> nationality": {"code": "","description": ""} &lt/pre&gt dữ liệu mong muốn &ltpre&gt nationality": { "code": "", "description": "" } </pre>
Answer