Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Send Email body HTML
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang làm send mail với với body email là một file Html(file teamplate có sẵn được config - file HTML code thuần html css) mình nên dùng cách nào để truyền dữ liệu bên ngoài vào file html để gửi đi ạ em dùng spring boot </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer