Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vì sao dùng interface thay vì abstract class
Anh ơi, vì sao các layer ví dụ như controller và service cần giao tiếp nhau thông qua interface. Tại sao k dùng abstract class ạ. Ví dụ ta thường có IBookService rồi tiêm vào class controller mà k dùng abstract class ạ. Ở đây class chỉ implent 1 interface nên có thể dùng abstract class được mà
Answer