Avatar
2
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Hiểu rõ về lỗ hổng của Apache Log4j2 (CVE-2021-44228)
Hiểu rõ về lỗ hổng của Apache Log4j2 (CVE-2021-44228) <p> </p> <p> Để hiểu rõ hơn chúng ta phải hiểu về log4j một chút. Log4j sử dụng <a href="<a href="https://tvd12.com/chain-of-responsibility-design-pattern/" " target="_blank">https://tvd12.com/chain-of-responsibility-design-pattern/" </a> target="_blank">chain of responsibility design pattern</a>, thế n
Answer