Avatar
0
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Cấu hình thời gian của session trong spring
Em code web spring + thymleaf sử dụng HttpServletRequest,HttpServletResponse để truyển dữ liệu giữa các màn trong quá trình chuyển dữ liệu session bị hết thời gian và không lấy được gí trị của biến đã set,<p> em kiểm tra thì time session đã set là 1h, có thể là trong quá trình ridrect các trang rquest tiếp theo là request mới nên mất session của request cũ không ạ em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Channing vs Open addressing HashTable
Em có tìm đọc được 1 tài liệu về HashTable ở link này, và có 1 vài thắc mắc. <a href="https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing" target="_blank">https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing</a> <ul> <li>Khi dùng Channing HashTable, ta phải dùng 1 LinkedList gây overhead, khi dùng OpenAdressing thì cũng phải dùng 1 cấu trúc dữ liệu để lưu cặp key, value vẫn tăng heap size</li> <li>Open addressing (OA) còn gây nghẽn với "DELETE slot" buộc phải rehash lại table, vậy đâu là lí do để dùng OA hasing? Theo em biết thì Java cũng implement HashMap bằng chainning.</li></ul>
Answer
Avatar
0
v5b8jb3zbjd2o0nj Beginner
Deploy spark, pytorch, fastapi lên docker
Cho mình hỏi là mình có dự án sử model face recognition để trích xuất đặc trưng của ảnh, sau đó sẽ dùng đặc trưng trích xuất được truy vấn thông tin bằng model LSH với pyspark. Mình sẽ sử dụng fastapi để tạo api nhận ảnh đầu vào và trả ra kết quả truy vấn được. Mình muốn deploy các phần trên vào một docker container thì có được không ạ
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Byte array fragment
Em đang có 1 byte array (Store) dùng để lưu Object đã được serialized, và 1 HashTable để lưu position cho object trong Store, giả sử khi xóa Object đi thì Store sẽ bị phân mảnh, em xin hỏi giải pháp cho trường hợp này. <img src="/api/v1/media/9aafd211d8d6f739c5ad44c71acc099cfb3da9fb27701796dfb5d5f5b0e234f4.png" alt="byte_mem.png"> <p> Một vài cách em hiện đang suy nghĩ: </p> <ul> <li>Dùng 1 byte để đánh dấu vùng nhớ đó đã bị xóa, thêm position vào 1 HashSet (Tracker). Khi thêm mới 1 Object sẽ kiểm tra Tracker và tìm vị trí có space đủ để ghi vào, tuy nhiên độ dài Object có thể ít hơn nên space của vùng nhớ đó nên vẫn bị trống 1 phần</li> <li>Dịch tất cả các Object phía sau lên tương tự như ArrayList, tuy nhiên em lại không biết cách set lại position cho HashTable</li></ul>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Một cách tối ưu để thực hiện delta-load trong ETL
Em đang tìm hiểu về delta-load trong ETL, em đang có 1 mô hình producer-consumer. <ul> <li>Consumer sẽ thực hiện logic trên tất cả dữ liệu được publish bởi producer</li> <li>Producer sẽ thực hiện incremetal write cho tập dữ liệu nhận được. Vấn đề là producer sẽ đóng vai trò như 1 framework và tự động đánh giá nội dung để cho rằng 1 Object có bị thay đổi hay không.</li></ul> <p> Em muốn hỏi là coó 1 cách tối ưu nhất để Producer tự extract những Object bị modified không? </p> <ul> <li>Giải pháp hiện tại của em là serialize Object sang byte và thực hiện hash trên byte array đó (giống như commit hash) để lưu trữ state Object đó, tuy nhiên em đang không biết 1 hàm hash hiệu quả cho việc này, xin nhờ mọi người giúp.</li></ul>
Answer
Avatar
0
Dev Mới Beginner
Dev Mới Beginner
Không hiểu kiểu gì luôn?
Hi anh Dũng, cả nhà mình,<p> Em đang gặp vấn đề như sau: </p> <p> Lưu 1 object xuống db, sau đó dùng id của object đó push vào kafka, đoạn code mô tả bên dưới: </p> <p> var saveResult = this.repo.saveAndFlush(entity); </p> <p> this.kafkaTemplate.send(topic, saveResult.getId()); </p> <p> Tuy nhiên khi listen topic trên thì thi thoảng vẫn có những trường hợp em gọi hàm findById bị not found. </p> <p> Vậy có phải là việc listen topic trên diễn ra trước lúc transaction được commit ko nhỉ? Và cũng xin mọi người cách để giải quyết bài trên ạ </p> <p> (Em đang dùng spring boot cả nhà ạ) </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Kryo serializer
Em mới tiếp cận việc dùng Kryo cho serializer Object to byte.<p> Theo em biết thì Kryo cho phép config <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> </p> <em>Nếu set <code class="markdown-inline">true</code>, khi dùng writeClassAndObject() Kryo sẽ thêm registrationId vào đầu bytes array để làm header</em> <em>Nếu <code class="markdown-inline">false</code>, Kryo sẽ tự thêm metadata của class đó.</em> <p> Lấy ví dụ em có class TypeA có 1 field <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code>. </p> <p> Vấn đề nếu set true cho <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> thì khi writeClassAndObject Kryo sẽ dùng runtime type để chọn Serializer phù hợp cho <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code> (có thể là ArrayList, LinkedList, ...) và giả sử việc <code class="markdown-inline">register</code> các Class phải thực hiện trước khi Kryo write. </p> <p> Trong trường hợp này em sẽ phải register như thế nào nếu có 1 field là Interface (vì không thể register toàn bộ concrete Class của 1 Interface được). Có cách nào để xứ lí không nhỉ? </p>
Answer
Avatar
0
azqhdyt4pggs7smw Beginner
EzyRepository annotation could not instantiate repo class.
I added ezydata-jpa to my EzyFox Server and followed EzyChat 003: Connect to database tutorial on your youtube channel. The only difference is that I automated the config process with ezyfox-boot-autoconfigure. However this exception poped <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> bean (xxxRepository, xxxRepository) implementation not found, uncompleted classes: [class com.xxx.service.xxxServiceImpl] </pre> </div>when I try to EzyAutoBind repository to a Service Singleton class <p> I'm using MySql by the way </p>
Answer
Avatar
0
Tien Sy Beginner
Tien Sy Beginner
Queue In Java Spring Boot
Hiện tại em đang muốn tạo queue trong java (chỉ dành riêng cho service java), nhằm mục đích để chứa các request và xử lý lần lượt. Em đang phân vân không biết nên sử dụng một số queue của java như LinkedList, ... hay sử dụng message broker như rabbit mq, kafka, ... Mong mọi người hỗ trợ giúp em ạ
Answer
Avatar
0
Thành Lê Văn Teacher
Sự khác biệt giữa Message Và Event là gì?
Xin chào mọi người. Mọi người cho em hỏi sự khác biệt giữa Message và Event là gì ạ?<p> Khi nào mình sẽ dùng Message và khi nào dùng Event ạ ? </p>
Answer
Avatar
0
Phạm Quang Beginner
Phạm Quang Beginner
Mapping data JSON
em gặp 1 bài toán yêu cầu lấy dữ liệu từ URL rồi hiển thị output ra như trên, chỉ lấy trường cha, trường con và type<p> input: </p> <p> "name": { </p> <p> "key": "name", </p> <p> "type": "string-object", </p> <p> "type_view": "text", </p> <p> "field_default": 1, </p> <p> "count": 184259, </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: "name"{"type":"string-object"} </p> <p> input: </p> <p> "emails": { </p> <p> "key": "emails", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "emails", </p> <p> "list_field": { </p> <p> "value": { </p> <p> "key": "value", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "tags": { </p> <p> "key": "tags", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "chon-nhieu", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "hash": { </p> <p> "key": "hash", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt": { </p> <p> "key": "encrypt", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt_vccorp": { </p> <p> "key": "encrypt_vccorp", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: </p> <p> "emails": { </p> <p> "list_field": { </p> <p> field1_String_1 </p> <p> filed2_array-object </p> <p> field3_string_2 </p> <p> field4_string_3 </p> <p> field_string_4 </p> <p> }, </p>
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
Call chéo db microservices
xin chào mọi người, mọi người có thể giải thích giúp em tại sao không lên call chéo db trong microservice không ạ. Em cảm ơn.
Answer