Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Kinh nghiệm try catch để handle exception
Anh ơi, kỹ năng xử lý exception của em kém, cho em hỏi khi nào nên thật sự dùng try catch. Ví dụ check Null có thể dùng if else thì việc gì phải dùng try {}catch { throw NullPointException}, khi nào try catch thật sự cần chỉ tên cụ thể như throw NullPointException, khi nào chỉ cần throw exception. Việc sử dụng try catch có phải chỉ duy nhất catch nhưng un checked exception không, và 1 try có thể có nhiều catch để throw ra nhiều loại exception khác nhau hay không
Answer