Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Gọi request đến plugin có cần phải join app trước không?
Còn đối với plugin phía client thì sau khi setup bằng EzySetup thì có cần phải access vào như là app không, vì e setup xong, có data handler thì khi gọi client.getPlugin() thì báo lỗi là khong có plugin nào trong zone này
Answer