Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Write and read only for MySql replica in Golang
Em đang muốn triển khai 1 service bằng Golang kết nối với 1 cụm MySql replica cụ thể sẽ write vào master và chỉ đọc từ các slave, ví dụ với MongoDb thì em chỉ cần định nghĩa tất cả trong connectionString và mongo sẽ lo việc ghi vào master và đọc từ slave. Không biết MySql có hỗ trợ hay Golang có package nào hỗ trợ như vậy được không ạ.
Answer