Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Không có CA có được không?
Không có CA có được không? Khi có ý kiến cho rằng nếu ko trust ca mà trust all thì có khả năng bị middle attack ạ.
Answer