Avatar
0
Mai Văn Thắng Beginner
phép cộng trong Kotlin
<pre> fun main() { val c = 0.2 + 0.2.2 val d = 3.5 + 4.3 + 5.1 println(d) // trả về 12.8999999999999 println(c) // trả về 0.42000000000004 } </pre> <p> </p> <p> Kết quả này đúng hay sai ạ? </p>
Answer