Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về thư viện TOTP
Hi mọi người, <p> </p> <p> Hiện tại thì em có tập tành tìm hiểu thử về bảo mật nhiều lớp (<strong>MFA</strong>) và em có biết đến thư viện này <a href="<a href="https://github.com/samdjstevens/java-totp">Link " target="_blank">https://github.com/samdjstevens/java-totp">Link </a> thư viện</a>.Nhưng khi em dùng app <strong>Google Authenticator</strong> trên
Answer