Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Trả về đúng thứ tự khi dùng Reactive
Khi dùng pagination thì việc trả về đúng thứ tự id là quan trọng. Trong hàm <code>entityToModels</code>, mặc dù <code>entities</code> đúng thứ tự, nhưng kết quả trả về của <code>blockingGetList</code> sẽ sai thứ tự. Vấn đề này nên xử lý sao ạ? <pre> private List entityToModels(List entities) { return Reactive.multiple() .registers(entities, releasedProjectService::entityToModel) .blockingGetList(); } </pre>
Answer