Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Sự khác nhau Timer, TimerTask và @Schedule trong Spring
E thấy Timer, TimmerTask và @Schedule đều dùng để tạo task được. Vậy có những điểm khác nhau nào ở nó ạ? Trước giờ e chỉ chạy job bằng @Schedule và set cron cho nó thôi ạ.
Answer
Avatar
0
Huu Tuyen Nguyen Beginner
Thay đổi scheduled tasks trong lúc runtime
Mọi người cho em hỏi có cách nào thay đổi các @scheduled task trong quá trình runtime của chương trình ko? Ví dụ thay đổi fixedRate của task hoặc disable task này rồi enable task kia. Nếu có code thì tốt. Em cảm ơn.
Answer
Avatar
1
Huu Tuyen Nguyen Beginner
Sự khác biệt giữa Fix Rate và Fix Delay khi sử dụng @Scheduled spring boot
Mọi người phân biệt cho e giữa @fixedRate và @fixedDelay trong annotation @Scheduled spring boot. E cảm ơn.
Answer