Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ý nghĩa của [Serializable] attribute là gì?
Ví dụ trong đoạn code này thì [Serializable] attribute có nghĩa là gì?<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-csharp"> <pre> <span class="pl-k">using</span> System; <span class="pl-k">using</span> UnityEngine; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> Player : MonoBehaviour { //Create a custom <span class
Answer
Avatar
0
nhân lê tuấn Beginner
Lựa chọn giao thức cho game idle/simulator: Websocket hay HTTP hay cả hai?
Em đang làm một game dạng idle/simulator/defense - thể loại SPRG. <p> </p> <p> Game mechanic là xếp formation một lượng character cho trước vào grid[row,column] tương ứng. Sau khi có được dữ liệu formation, </p> <p> Lựa chọn đối thủ (có formation) và nhấn Tấn công. (xếp đội hình trước hoặc sau match tùy trường hợp - hoặc vào ranking thấy formation của đối
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Unity dùng thư viện gì để gọi qua lại giữa C<h1>và Javascript khi build bản web</h1>
Sử dụng <a href="https://docs.unity3d.com/Manual/webgl-interactingwithbrowserscripting.html">WebGL</a>. Hãy cố gắng code nhiều nhất trên javascript nếu có thể. Bởi vì trên C<h1>có thể sẽ có nhiều thư viện không thể chạy được với web dẫn đến tình trạng treo game.</h1>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Unity Login qua HTTP với username và password
Code Unity Login qua HTTP với username và password: <p> </p> <pre> using System; using System.Collections; using UnityEngine; using UnityEngine.Networking; public class LoginHttps : MonoBehaviour { public void Login(string userName, string password, string url, Action onSuccess, Action onFailed) { // TODO: do somethings to validate us
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Unity sử dụng UnityWebRequest gọi post request
Ví dụ Unity sử dụng UnityWebRequest gọi post request: <p> </p> <pre> using System; using System.Text; using UnityEngine; using UnityEngine.Networking; public class Example : MonoBehaviour { [Serializable] private sealed class Data { public int id = 25; public string name = "Hello World"; } private
Answer
Avatar
0
Chu Đức Beginner
Chu Đức Beginner
Animation Sprite trong unity bị lệch vị trí
Em đang làm một enemy cho game của em và em đã làm đến bước tìm được player và tấn công, và giờ em muốn nó sẽ có thể detect được player khi player đang đứng ở platform trên cao ý ạ, và khi đó thì enemy sẽ có thể jump lên platform đó và tiếp tục tấn công. Trong việc detect và move tới player em sử dụng hàm Movetoward của vector2. Mà em không biết nên làm jump
Answer