Avatar
2
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Hướng đối tượng: so sánh tính đa hình và tính trừu tượng ?
Mọi người giúp em giải thích câu sau với ạ ! <p> So sánh tính đa hình và tính trừu tượng ? </p>
Answer