Avatar
2
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Làm sao để viết code trong câu hỏi?
Hiện tại stackask hỗ trợ bạn viết câu hỏi, câu trả lời bằng markdown, bạn có thể sử dụng một dấu nháy ` để viết code inline và dùng ```[tên ngôn ngữ] ba dấu nháy để viết code block nhé.
Answer