Avatar
1
8bu Beginner
8bu Beginner
Sử dụng IPFS để làm headless CMS cho blog?
Gần đây NFT nổi lên như là 1 hiện tượng, IPFS cũng nhờ đó được nhiều người biết tới hơn, trong đó có em. Trước đó em đã đọc qua cách hoạt động của IPFS &amp; biết tới service pinata.cloud thông qua project Snapshot của Fabien. <p> </p> <p> Vì có dịp đọc code &amp; contribute 1 ít trong project đó, em thấy họ sử dụng IPFS để store vote của user. Nên em tìm
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
IPFS là gì?
IPFS là: IPFS powers the Distributed Web, là một giao thức ngang hàng, <p> được thiết kế để bảo tồn và phát triển tri thức của nhân loại </p> <p> bằng cách làm cho web có thể nâng cấp, phục hồi và cởi mở hơn. </p> <p> </p> <p> Tham khảo: <a href="https://ipfs.io/" target="_blank">https://ipfs.io/</a> </p>
Answer