Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Làm cách nào để dùng generic vẫn có thể map json thành Object khi dùng @JsonProperty?
Ở câu hỏi trước e có hỏi về cách map json về object. Nhưng khi em dùng generic thì nó không map được. <pre>public class ApiResult { @JsonProperty("data") private List dataList; @JsonProperty("errorCode") private String code; @JsonProperty("errorMess") private String mess; } ResponseEntity responseEntity = restTemplate.excha
Answer