Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Làm cách nào để dùng generic vẫn có thể map json thành Object khi dùng @JsonProperty?
Ở câu hỏi trước e có hỏi về cách map json về object. Nhưng khi em dùng generic thì nó không map được. <pre>public class ApiResult { @JsonProperty("data") private List dataList; @JsonProperty("errorCode") private String code; @JsonProperty("errorMess") private String mess; } ResponseEntity responseEntity = restTemplate.exchange( api, HttpMethod.POST, httpEntity, ApiResult.class ); ApiResult apiResult = responseEntity.getBody(); </pre> <p> thì nó sẽ như này ạ. </p> <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/no-1.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-8820" />
Answer