Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Bug sai đường dẫn khi config ckeditor lên live
Em đang làm cho dự án thì khi config ckeditor chạy trên uat thì vẫn chạy được nhưng khi đưa lên live lại dính lỗi because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled. <p> Theo như em thấy thì cái đường dẫn css nó bị thay đổi dẫn đến nó không nhận cái css của ckeditor. </p> <p> ở UAT đường link đó là: </p> <p> </p> <p> + <em><strong>:8080/js/vendor/CKFinderJava/ckeditor/skins/moono-lisa/editor.css?t=H5SC </strong></em> Nhưng khi lên live thì lại là: </p> <p> + <em><strong>.com.vn/review/mail/skins/moono-lisa/editor.css?t=H5SC </strong></em> </p> <p> Nó bị mất js/vendor/CKFinderJava/ckeditor/ và ghi đè lên đó là /review/mail/ </p> <p> Không biết em cần config như nào để không bị như vậy ạ? </p>
Answer