Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
graceful shutdown cho việc migrate database
Anh ơi, khi migrate từ MySQL sang Oracle, Phía Backend hiện vừa connect đến MySQL để tương tác, cùng lúc đó em cho job chạy migrate từ MySQL sang DB mới là Oracle. Làm thế nào để tạo Graceful shutdown cho MySQL để tránh mất dữ liệu : Anh có thể hiểu Backend sẽ ngắt kết nối đến MySQL trong 20 phút để nó xử lý nốt, sau đó tạo kết nối đến Oracle là DB mới và tương tác
Answer