Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot?
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot? <p> </p> <p> Em gặp lỗi này: <code>No qualifying bean of type 'org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager' available: expected single matching bean but found 2</code> khi sử dụng <code>@Transactional</code>. Em đã có đánh dấu <code>@Transactional(transactionManager = "mmTransactionManager")</code> </p> <p> </p> <p> Anh em nào biết thì mong giúp đỡ em ạ, em cảm ơn. Do text quá dài nên em xin gửi cấu hình ở dưới comment. </p>
Answer