Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Export Excel file từ dữ liệu ở trong Database
Chào mọi người, <p> </p> <p> Đối với chức năng <strong>export file Excel </strong>với nội dung là các data lấy từ DB. </p> <p> </p> <p> Hiện tại em có 2 giải pháp như sau: </p> <ol> <li>Dùng thư viện <strong>Apache Poi</strong> của Java. Export trực tiếp ở Spring Boot Back End (REST API).</li> <li>Sau khi call API để lấy data từ BE thì dùng 1 thư viện về Excel bất kì của Javascipt (ExcelJS,....) export 1 file excel.</li> </ol> <p> Mọi người cho em hỏi giải pháp nào ổn hơn ạ và trong thực tế thì cái nào được dùng nhiều hơn ạ?.Nếu được thì cho em xin ưu/nhược điểm của 2 giải pháp trên với ạ. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người ạ ! </p>
Answer