Avatar
1
Thanh Tran Beginner
Thanh Tran Beginner
process elasticsearch sync data với mysql như thế nào?
Các bạn cho mình hỏi là process elasticsearch sync data với mysql như thế nào? <p> </p> <p> 1, Khi insert/update/delete 1 bản ghi vào table ở mysql thì elasticsearch sẽ đồng bộ dữ liệu lên như thế nào? Các bước đồng bộ? </p> <p> </p> <p> 2, Sẽ đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu của table hay chỉ đồng bộ bản ghi  bản ghi đang thao tác. </p> <p> </p> <p> 3, Nếu chỉ đồng bộ bản ghi đang thao tác thì nếu insert ES sẽ add index cho bản ghi , update thì sẽ giữ nguyên index có đúng không? </p>
Answer