Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Câu hỏi MultiThread sử dụng cho bài toán đếm tăng dần
<ul> <li>Tại sao count lại khác 10.000.000, bé hơn hay lớn hơn 10.000.000?</li> <li>Dùng 3 cách để count có giá trị 10.000.000 sau khi chạy đoạn code dưới (yêu cầu vẫn chạy 50 thread song song).</li> <li>Hàm thread.join() dùng để làm gì?</li> </ul> <pre> import java.util.ArrayList; public class ThreadTest { static int count = 0; public stati
Answer
Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong c
Mọi người cho em hỏi sự giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong C<h1>với ạ? </h1> <p> Khi nào thì mình nên dùng async await, khi nào thì mình nên dùng multi thread ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer