Avatar
1
triandn Beginner
triandn Beginner
Cách giải quyết vấn đề trong phỏng vấn
Khách hàng bấm dropdown menu không được bên họ, nhưng bên trình duyệt bạn lại bình thường. Bạn sẽ làm gì ?
Answer
Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Làm thế nào để cache api cho Frontend & notify if something changes
Hello anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm cho một dự án chuyên frontend &amp; backend có thể kiểm soát và thay đổi đôi chút được </p> <p> </p> <p> Hiện tại cũng khó liên lạc với team backend (bên client) nên việc chỉnh sửa API là nên hạn chế </p> <p> </p> <p> Vấn đề: API fetch nhiều field không cần thiết, không sử dụng graphQL </
Answer