Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
grpc cho inner communication
em thấy một số công ty để grpc làm protocol bên trong microservice, còn khi expose ra ngoài họ dùng restful thông thường.Với mô hình này giúp tăng đáng kể performance đúng k ạ vì grpc dùng http2 nhanh hơn http1.1 của restful
Answer