Avatar
2
8bu Beginner
8bu Beginner
[Webpack] Build/Bundle issue - Vue project build cả những files không được import/sử dụng (unused)
Hiện tại mình đang thực hiện optimize build time cho 1 source code dự án đã phình khá to. Các helper module trong dự án đang được export &amp; sử dụng kiểu như này: <pre>// utils/index.ts export * from './helper-a.ts'; export * from './helper-b.ts'; export * from './helper-c.ts'; // components/Button.vue &lt;script lang="ts"&gt; import { HelperA }
Answer