Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi về chia dns với gateway
E có 1 ip public ví dụ <code>163.27.223.1</code>, trong server này e cài lên 1 con web ở port 8090 đi, sau đó e dùng cloudflare em trỏ tên miền minh.example.com vào ip trên, thì muốn vào web e lại phải vào bằng cách minh.example.com:8090. Câu hỏi của em là làm thế nào để em chỉ cần minh.example.com thôi là vào dc rồi?
Answer