Avatar
1
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Viết plugin flutter gọi đến class của plugin khác
Chào mọi người <p> </p> <p> Em đang viết 1 plugin cần phải gọi đến <code>swift class</code> của plugin khác. </p> <p> </p> <p> Cụ thể e muốn dùng <code>FLTNativeAdFactory</code> của <code>google_mobile_ads</code> flutter </p> <p> </p> <p> E đã import cái <code>google_mobile_ads</code> vào file swift nhưng IDE lại báo lỗi <code>module was unavailable<
Answer
Avatar
0
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Suggest lib cho isolate Flutter
Hi mọi người, <p> </p> <p> Em đang làm app có dùng đến isolate để prepare, và loading cho nhanh hơn. Không biết mọi người có dùng lib nào để bớt boilercode khi làm isolate cho heavy state không ạ. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người </p>
Answer