Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không submit được File trên postman
Em chào mọi người <p> Em đang submit file từ postman để test thì gặp log trên </p> <p> Em cần config gì thêm ở API hay tool postman k ạ </p> <p> em cảm ơn </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/Screenshot-2023-02-03-160203.jpg" /><img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/Screenshot-2023-02-03-160125.jpg" />
Answer