Avatar
2
Tài Nguyễn Trung Beginner
Kinh nhiệm refactor
Anh cho em xin kinh nghiệm refactor lại code với ạ. Hiện em đang phải refactor một dự án chỉ có mỗi code, team phát triển cũ thì đi hết, với không có document. Nên quá trình code lại em thấy đang thấy hơi rối khi code mới mà vẫn giữ lại được các luồng chính cần giữ.
Answer