Avatar
2
Cai Việt Hoàng Beginner
Pgpool không phân tải
Xin chào mn, mình là mem mới. <p> </p> <p> Gần đây mình có thiết lập Pgpool để phân tải từ Application đến DB, theo mô hình </p> <p style="padding-left: 80px"><span style="color: <h1>ff6600">x.x.x.A: Pgpool Leader</span></p> </h1> <p style="padding-left: 80px"><span style="color: <h1>ff6600">x.x.x.B: Pgpool Standby + PostgreSQL Master</span></p> </h1> <p
Answer