Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Round Robin cơ bản
Ví dụ em muốn làm chức năng tự động giao một lớp học <strong>mới</strong> cho một giáo viên của trường theo cơ chế <strong>Round-robin </strong>(Theo em hiểm cơ bản thực toán <em>RR</em> có nghĩa là nó sẽ tự động chọn 1 đối tượng trong 1 danh sách đối tượng theo vòng tròn, người này chọn rồi thì lần sau sẽ không chọn nữa ).Nhưng khi em tìm hiểu sâu thì thực
Answer