Avatar
1
tranvanan Beginner
tranvanan Beginner
BỎ QUA YÊU CẦU TPM 2.0 KHI CÀI WINDOWS 11 NHƯ THẾ NÀO ?
Microsoft yêu cầu phần cứng khá nghiêm ngặt mà PC của bạn phải đáp ứng để cài đặt Windows 11, bao gồm phần cứng hỗ trợ TPM 2.0. Có nghĩa là không chỉ các máy tính cũ hơn mà cả các máy hiện nay cũng sẽ từ chối nâng cấp khi phần cứng không đủ điều kiện. Microsoft sẽ thông báo cho bạn <strong>This PC doesn’t currently meet Windows 11 system requirements. </stro
Answer