Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại
Mình muốn khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại để tránh bị chui xuống hoặc đè lên cái footer cho trang này: <a href="https://ezyplatform.com/market/items/ezysmashers/docs/get-started" target="_blank">https://ezyplatform.com/market/items/ezysmashers/docs/get-started</a>
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tạo QR code cho thông tin tài khoản ngân hàng người nhận cho các ngân hàng ở Việt Nam?
Mình đang cần tạo QR code cho các thông tin: Số tài khoản người nhận, tên tài khoản người nhận, ngân hàng nhận, số tiền, nội dung thanh toán dùng chung được cho các ngân hàng ở Việt Nam thì có cách nào hay thư viện nào làm được việc này không anh em nhỉ?
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Export Excel file từ dữ liệu ở trong Database
Chào mọi người, <p> </p> <p> Đối với chức năng <strong>export file Excel </strong>với nội dung là các data lấy từ DB. </p> <p> </p> <p> Hiện tại em có 2 giải pháp như sau: </p> <ol> <li>Dùng thư viện <strong>Apache Poi</strong> của Java. Export trực tiếp ở Spring Boot Back End (REST API).</li> <li>Sau khi call API để lấy data từ BE thì dùng 1 thư viện về Excel bất kì của Javascipt (ExcelJS,....) export 1 file excel.</li> </ol> <p> Mọi người cho em hỏi giải pháp nào ổn hơn ạ và trong thực tế thì cái nào được dùng nhiều hơn ạ?.Nếu được thì cho em xin ưu/nhược điểm của 2 giải pháp trên với ạ. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người ạ ! </p>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Javascript chuyển đổi qua lại giữa hex và string
Đây là hàm chuyển đổi qua lại giữa string và hex trong javascript <p> </p> <pre> var stringToHex = function(str) { var hex, i; var result = "0x"; for (i = 0; i &lt; str.length; i++) { hex = str.charCodeAt(i).toString(16); result += hex; } return result } var hexToString = function(hex) { var i; var hexes = hex.match(/.{1,2}/g) || []; var result = &quot;&quot;; for(i = 0; i &lt; hexes.length; i++) { result += String.fromCharCode(parseInt(hexes[i], 16)); } return result; } module.exports = { stringToHex, hexToString } </pre>
Answer