Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tạo QR code cho thông tin tài khoản ngân hàng người nhận cho các ngân hàng ở Việt Nam?
Mình đang cần tạo QR code cho các thông tin: Số tài khoản người nhận, tên tài khoản người nhận, ngân hàng nhận, số tiền, nội dung thanh toán dùng chung được cho các ngân hàng ở Việt Nam thì có cách nào hay thư viện nào làm được việc này không anh em nhỉ?
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Export Excel file từ dữ liệu ở trong Database
Chào mọi người, <p> </p> <p> Đối với chức năng <strong>export file Excel </strong>với nội dung là các data lấy từ DB. </p> <p> </p> <p> Hiện tại em có 2 giải pháp như sau: </p> <ol> <li>Dùng thư viện <strong>Apache Poi</strong> của Java. Export trực tiếp ở Spring Boot Back End (REST API).</li> <li>Sau khi call API để lấy data từ BE thì dùng 1 thư viện về Excel bất kì của Javascipt (ExcelJS,....) export 1 file excel.</li> </ol> <p> Mọi người cho em hỏi giải pháp nào ổn hơn ạ và trong thực tế thì cái nào được dùng nhiều hơn ạ?.Nếu được thì cho em xin ưu/nhược điểm của 2 giải pháp trên với ạ. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người ạ ! </p>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Javascript chuyển đổi qua lại giữa hex và string
Đây là hàm chuyển đổi qua lại giữa string và hex trong javascript <p> </p> <pre> var stringToHex = function(str) { var hex, i; var result = "0x"; for (i = 0; i &lt; str.length; i++) { hex = str.charCodeAt(i).toString(16); result += hex; } return result } var hexToString = function(hex) { var i; var hexes = hex.match(/.{1,2}/g) || []; var result = &quot;&quot;; for(i = 0; i &lt; hexes.length; i++) { result += String.fromCharCode(parseInt(hexes[i], 16)); } return result; } module.exports = { stringToHex, hexToString } </pre>
Answer