Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Lấy thông tin tài khoản
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Lấy thông tin tài khoản
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo dự án
Dự án của chúng ta sẽ sử dụng java web, cấu trúc thư mục sẽ kiểu thế này: <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/12/Screen-Shot-2021-12-16-at-12.26.01-PM.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-3757" /> <p> </p> <ol> <li>file pom: </li> </ol> <p> </p> <pre>&ltspan&gt&ltspan&gt&ltspan&gt&lt;?&lt/span&gtxml version=&ltsp
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Code html và javascript đầy đủ
Sau tất cả các bước, cuối cùng chúng ta sẽ có 1 index.html với phần javascript đầy đủ thế này: <p> </p> <pre> const ethereumButton = $('#enableEthereumButton'); const signButton = $('#signButton'); const awardItemButton = $('#awardItemButton'); const showAccount = $('#showAccount'); const showBalance = $('#showBalance'); const showSignatureText = $(
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo môi trường
Dự án NFT đơn giản với Metamask và Web3: Khởi tạo môi trường
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tham gia vào mạng Ropsten Test Networking
Nếu bạn đã quen với mạng ethereum private rồi và muốn bước ra thế giới nhưng lại không có đủ tài chính thì mua eth thì việc tham gia vào một mạng test cũng là một ý tưởng không tồi, và Ropsten là một mạng như thế. <p> </p> <p> Để tham gia vào Ropsten network bạn cần làm một số bước sau đây: </p> <p> </p> <ol> <li>Cài metamask trên chrome extension, bạn
Answer