Avatar
1
Phạm Huy Thiên Beginner
Dịch ngược data QRcode VN về thông tin ngân hàng
Dạo gần đây em có thấy anh Dũng chia sẻ về thư viện generate data tạo QR code, nhưng không thấy có thư viện nào dịch ngược lại từ data QR code ra thông tin của ngân hàng.<p> Ai có thuật toán giải mã thì cho em xin với ạ, code js thì càng tốt ạ. </p> <p> Em cảm ơn! </p> <h1><strong>Giải quyết</strong></h1> Cảm ơn anh @tdv12, đoạn code sau hỗ trợ dịch ngược QRcode sang thông tin ngân hàng, có hỗ trợ không có thông tin số tiền và nội dung chuyển tiền:<p> Ngôn ngữ <code class="markdown-inline">JAVA</code> </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> <span class="pl-k">package</span> com.thiendz.test; <span class="pl-k">import</span> java.util.HashMap; <span class="pl-k">import</span> java.util.Map; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> VietQRDecoder { private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String PREFIX = <span class="pl-s">"000201010212"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String SUFFIX = <span class="pl-s">"6304"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String PART_11_PREFIX = <span class="pl-s">"0010A00000072701"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String PART_2_PREFIX = <span class="pl-s">"5303704"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String AMOUNT_HEADER = <span class="pl-s">"54"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> String PART_21_PREFIX = <span class="pl-s">"5802VN62"</span>; private <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">final</span> <span class="pl-k">int</span> CHECK_SUM_LENGTH = 4; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> main(String[] args) { Map&lt;String, String&gt; information = <span class="pl-k">new</span> HashMap&lt;&gt;(); // String input = <span class="pl-s">"00020101021238540010A00000072701240006970436011010137721710208QRIBFTTA530370454061000005802VN62090805Hello63049F12"</span>; // String input = <span class="pl-s">"00020101021238560010A0000007270126000697100501121133666688880208QRIBFTTA53037045802VN6304AAAB"</span>; // String input = <span class="pl-s">"00020101021238580010A000000727012800069704070114190375154450150208QRIBFTTA53037045802VN62120808BTEST001630478FB"</span>; // String input = <span class="pl-s">"00020101021238580010A000000727012800069704070114190375154450150208QRIBFTTA53037045802VN62120808BTEST00263049629"</span>; String input = <span class="pl-s">"00020101021238580010A000000727012800069704150114190375154450150208QRIBFTTA5303704540410005802VN6304DDD5"</span>; String parts = input.substring( PREFIX.length(), input.length() - SUFFIX.length() - CHECK_SUM_LENGTH ); parts = parts.substring(2); <span class="pl-k">int</span> part1Length = Integer.parseInt(parts.substring(0, 2)); parts = parts.substring(2); String part1 = parts.substring(0, part1Length); part1 = part1.substring(PART_11_PREFIX.length()); <span class="pl-k">int</span> part12Length = Integer.parseInt(part1.substring(0, 2)); part1 = part1.substring(2); String part12 = part1.substring(0, part12Length); part12 = part12.substring(2); <span class="pl-k">int</span> bankIdLength = Integer.parseInt(part12.substring(0, 2)); part12 = part12.substring(2); String bankId = part12.substring(0, bankIdLength); information.put(<span class="pl-s">"bankId"</span>, bankId); part12 = part12.substring(bankIdLength); part12 = part12.substring(2); <span class="pl-k">int</span> bankAccountLength = Integer.parseInt(part12.substring(0, 2)); part12 = part12.substring(2); String bankAccount = part12.substring(0, bankAccountLength); information.put(<span class="pl-s">"bankAccount"</span>, bankAccount); parts = parts.substring(part1Length); String part2 = parts.substring(PART_2_PREFIX.length()); information.put(<span class="pl-s">"amount"</span>, <span class="pl-s">"0"</span>); <span class="pl-k">if</span> (part2.startsWith(AMOUNT_HEADER)) { part2 = part2.substring(2); <span class="pl-k">int</span> amountLength = Integer.parseInt(part2.substring(0, 2)); part2 = part2.substring(2); String amount = part2.substring(0, amountLength); information.put(<span class="pl-s">"amount"</span>, amount); part2 = part2.substring(amountLength); } information.put(<span class="pl-s">"message"</span>, <span class="pl-s">""</span>); <span class="pl-k">if</span> (part2.length() - PART_21_PREFIX.length() &gt; PART_21_PREFIX.length()) { part2 = part2.substring(PART_21_PREFIX.length()); <span class="pl-k">int</span> part21Length = Integer.parseInt(part2.substring(0, 2)); part2 = part2.substring(2); String part21 = part2.substring(0, part21Length); part21 = part21.substring(2); <span class="pl-k">int</span> messageLength = Integer.parseInt(part21.substring(0, 2)); part21 = part21.substring(2); String message = part21.substring(0, messageLength); information.put(<span class="pl-s">"message"</span>, message); } System.out.println(information); } } </pre> </div><p> Ngôn ngữ <code class="markdown-inline">Js</code> </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-javascript"> <pre> class Qr { <span class="pl-k">static</span> PREFIX = <span class="pl-s">'000201010212'</span>; <span class="pl-k">static</span> SUFFIX = <span class="pl-s">'6304'</span>; <span class="pl-k">static</span> PART_11_PREFIX = <span class="pl-s">'0010A00000072701'</span>; <span class="pl-k">static</span> PART_2_PREFIX = <span class="pl-s">'5303704'</span>; <span class="pl-k">static</span> AMOUNT_HEADER = <span class="pl-s">'54'</span>; <span class="pl-k">static</span> PART_21_PREFIX = <span class="pl-s">'5802VN62'</span>; <span class="pl-k">static</span> CHECK_SUM_LENGTH = 4; <span class="pl-k">static</span> decoder(input) { let parts = input.substring( Qr.PREFIX.length, input.length - Qr.SUFFIX.length - Qr.CHECK_SUM_LENGTH ); parts = parts.substring(2); let part1Length = parseInt(parts.substring(0, 2)); parts = parts.substring(2); let part1 = parts.substring(0, part1Length); part1 = part1.substring(Qr.PART_11_PREFIX.length); let part12Length = parseInt(part1.substring(0, 2)); part1 = part1.substring(2); let part12 = part1.substring(0, part12Length); part12 = part12.substring(2); let bankIdLength = parseInt(part12.substring(0, 2)); part12 = part12.substring(2); let bankId = part12.substring(0, bankIdLength); part12 = part12.substring(bankIdLength); part12 = part12.substring(2); let bankAccountLength = parseInt(part12.substring(0, 2)); part12 = part12.substring(2); let bankAccount = part12.substring(0, bankAccountLength); let amount = 0; parts = parts.substring(part1Length); let part2 = parts.substring(Qr.PART_2_PREFIX.length); console.log(part2) <span class="pl-k">if</span> (part2.startsWith(Qr.AMOUNT_HEADER)) { part2 = part2.substring(2); let amountLength = parseInt(part2.substring(0, 2)); part2 = part2.substring(2); amount = part2.substring(0, amountLength); part2 = part2.substring(amountLength); } let message = <span class="pl-s">''</span>; <span class="pl-k">if</span> (part2.length - Qr.PART_21_PREFIX.length &gt; Qr.PART_21_PREFIX.length) { part2 = part2.substring(Qr.PART_21_PREFIX.length); let part21Length = parseInt(part2.substring(0, 2)); part2 = part2.substring(2); let part21 = part2.substring(0, part21Length); part21 = part21.substring(2); let messageLength = parseInt(part21.substring(0, 2)); part21 = part21.substring(2); message = part21.substring(0, messageLength); } <span class="pl-k">return</span> { bankId, bankAccount, amount, message }; } } console.log(Qr.decoder(<span class="pl-s">'00020101021238580010A000000727012800069704150114190375154450150208QRIBFTTA5303704540410005802VN6304DDD5'</span>)) </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Code tạo QR cho Việt Nam Bank viết bằng typescript
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Truyền User-Agent của client khi call api trong next-auth
Em đang sử dụng tính năng đăng nhập của next-auth. Em gặp phải vấn đề User-Agent bị set mặc định là axios/1.4.0, đã cố gắng lấy User-Agent ở client bằng navigator.userAgent nhưng báo lỗi. Tìm hiểu thì thấy next-auth render ở server nên không lấy được thông tin ở client
Answer
Avatar
1
tunguyen Beginner
tunguyen Beginner
cách anh optimize stackask
Khi em ấn Post nó xử lý nhanh hơn trc, anh optimize chỗ nào vậy ạ
Answer
Avatar
1
tunguyen Beginner
tunguyen Beginner
cách nâng cao năng lực dev
Khi dự án suốt ngày ngồi chơi, em có nên đọc sách công nghệ như Java in action để học thêm k ạ
Answer
Avatar
1
Tan Beginner
Tan Beginner
Jquery vs Vuejs
Mình có câu hỏi này: <ul> <li>Jquery và Vuejs khác nhau thế nào? (DOM)</li> <li>Jquery và Vuejs cái nào performance tốt hơn, load page nhanh hơn?</li> </ul> <p> Thanks! </p>
Answer
Avatar
2
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Javascript: Cách viết dấu ... trong trường hợp này là gì?
Javascript: Cách viết dấu ... trong trường hợp này là gì? <p> </p> <pre> var hello = { Hello: "World" }; var foo = { ...hello } </pre>
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Valid email regex pattern
Em muốn kiểm tra trước @ tối đa 64 ký tự, email tối đa 255 ký tự nhưng bị sai chỗ check length, pattern hiện tại là: <p> </p> <pre> ^((\\w+([\\.-]?\\w+)*){1,64}\\@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+){6,255}$ </pre>
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tạo QR code cho thông tin tài khoản ngân hàng người nhận cho các ngân hàng ở Việt Nam?
Mình đang cần tạo QR code cho các thông tin: Số tài khoản người nhận, tên tài khoản người nhận, ngân hàng nhận, số tiền, nội dung thanh toán dùng chung được cho các ngân hàng ở Việt Nam thì có cách nào hay thư viện nào làm được việc này không anh em nhỉ?
Answer
Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
JS: Convert duration string to millisecond kiểu như Jira Atlassian
Code convert duration string to millisecond kiểu như Jira Atlassian sẽ thế nào?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
Tích hợp vào laravel
Cho e hỏi, e có 1 src code game thuần php, em muốn tích hợp vào laravel thì như nào ạ, vì e thấy lavarel nó viết theo mô hình mvc nên chưa biết hướng làm như răn ạ. Em cảm ơn ạ
Answer
Avatar
2
8bu Beginner
8bu Beginner
[Webpack] Build/Bundle issue - Vue project build cả những files không được import/sử dụng (unused)
Hiện tại mình đang thực hiện optimize build time cho 1 source code dự án đã phình khá to. Các helper module trong dự án đang được export &amp; sử dụng kiểu như này: <pre>// utils/index.ts export * from './helper-a.ts'; export * from './helper-b.ts'; export * from './helper-c.ts'; // components/Button.vue &lt;script lang="ts"&gt; import { HelperA } from '../utils'; &lt;/script&gt; </pre> <p> Nhưng khi build, bundle build ra bao gồm luôn cả helper-b và helper-c (mặc dù không được sử dụng). Mình có đọc vào phần tree shaking của webpack nhưng chưa tìm được cách giải quyết tối ưu nhất ngoài việc manual remove unused hoặc sửa lại cách export/import của toàn bộ source. Anh/chị/em có cách nào giải quyết tốt hơn xin gợi ý giúp mình với ạ. Mình cảm ơn. </p> <p> </p> <hr /> <p> </p> <p> Bổ sung cấu trúc utils &amp; code sample cho helper: </p> <pre>utils/ ┣ browser/ ┃ ┗ clipboard.ts ┣ data/ ┃ ┗ snapshot.ts ┣ date/ ┃ ┣ custom-format.ts ┃ ┣ format.ts ┃ ┣ index.ts ┃ ┣ now.ts ┃ ┗ toTimer.ts ┣ file/ ┃ ┣ file.ts ┃ ┗ image.ts ┣ mapper/ ┃ ┣ paginate.ts ┃ ┗ status-mapper.ts ┣ normalizer/ ┃ ┣ chain_id.normalize.ts ┃ ┣ index.ts ┃ ┣ number.normalize.ts ┃ ┗ path_name.normalize.ts ┣ number/ ┃ ┣ bignumber.ts ┃ ┣ calculation.ts ┃ ┣ comparison.ts ┃ ┣ format.ts ┃ ┣ index.ts ┃ ┗ shift.ts ┣ object/ ┃ ┣ getKeys.ts ┃ ┗ index.ts ┣ system/ ┃ ┣ async.ts ┃ ┣ promise.ts ┃ ┗ reTryCatch.ts ┣ token/ ┃ ┣ token-address.ts ┃ ┣ token-data-display.ts ┃ ┣ token-data.ts ┃ ┗ token-icon.ts ┣ ... ┣ campaign.ts ┣ contract.ts ┣ copy.ts ┣ index.ts ┣ misc.ts ┣ notification.ts ┣ promise.ts ┣ random.ts ┣ ref.ts ┣ string.ts ┣ viewport.ts ┗ string.ts</pre> <pre>----------------------------------------------- // utils/normalizer/path_name.normalize.ts export const normalizeFileName = (path: string) =&gt; {   return (path.split('/').pop() as string).replace(/\\.\\w+$/, '') as string; }; // utils/normalizer/index.ts export * from './chain_id.normalize'; export * from './path_name.normalize'; export * from './number.normalize'; // utils/index.ts export * from './browser/clipboard'; export * from './copy'; export * from './data/snapshot'; export * from './date'; export * from './file/file'; export * from './file/image'; export * from './mapper/paginate'; export * from './misc'; export * from './normalizer'; export * from './notification'; export * from './number'; export * from './object'; export * from './promise'; export * from './ref'; export * from './string'; export * from './system/async'; export * from './system/promise'; export * from './system/reTryCatch'; export * from './validate'; ....</pre>
Answer