Avatar
0
devman Beginner
devman Beginner
Author/Authen với JWT
Chào mn, em đang sử dụng Spring Security và JWT để implement PBAC, em nên lưu Role + Permission của user vào Token luôn hay chỉ lưu mỗi UserId ạ?<p> Trường hợp nếu lưu Role+Permission mà user bị thay đổi quyền thì xử lý như nào ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Bot gửi thông báo skype
Em chào Anh.<p> Em muốn làm 1 con bot gửi thông báo vào 1 nhóm trong skype sử dụng Spring </p> <p> Anh có thể cho em hướng làm được k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Upload file định dạng .ods trong java
Em chào anh Dũng, hiện tại em đang gặp trường hợp upload file có định dạng đuôi là: .ods ,em đã sử dụng thư viện odftoolkit những vẫn không được. Anh có thể cho em 1 hướng đi tốt nhất được không ạ. Em cảm ơn anh!
Answer
Avatar
0
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Cấu hình thời gian của session trong spring
Em code web spring + thymleaf sử dụng HttpServletRequest,HttpServletResponse để truyển dữ liệu giữa các màn trong quá trình chuyển dữ liệu session bị hết thời gian và không lấy được gí trị của biến đã set,<p> em kiểm tra thì time session đã set là 1h, có thể là trong quá trình ridrect các trang rquest tiếp theo là request mới nên mất session của request cũ không ạ em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Kryo serializer
Em mới tiếp cận việc dùng Kryo cho serializer Object to byte.<p> Theo em biết thì Kryo cho phép config <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> </p> <em>Nếu set <code class="markdown-inline">true</code>, khi dùng writeClassAndObject() Kryo sẽ thêm registrationId vào đầu bytes array để làm header</em> <em>Nếu <code class="markdown-inline">false</code>, Kryo sẽ tự thêm metadata của class đó.</em> <p> Lấy ví dụ em có class TypeA có 1 field <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code>. </p> <p> Vấn đề nếu set true cho <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> thì khi writeClassAndObject Kryo sẽ dùng runtime type để chọn Serializer phù hợp cho <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code> (có thể là ArrayList, LinkedList, ...) và giả sử việc <code class="markdown-inline">register</code> các Class phải thực hiện trước khi Kryo write. </p> <p> Trong trường hợp này em sẽ phải register như thế nào nếu có 1 field là Interface (vì không thể register toàn bộ concrete Class của 1 Interface được). Có cách nào để xứ lí không nhỉ? </p>
Answer
Avatar
0
Phạm Quang Beginner
Phạm Quang Beginner
Mapping data JSON
em gặp 1 bài toán yêu cầu lấy dữ liệu từ URL rồi hiển thị output ra như trên, chỉ lấy trường cha, trường con và type<p> input: </p> <p> "name": { </p> <p> "key": "name", </p> <p> "type": "string-object", </p> <p> "type_view": "text", </p> <p> "field_default": 1, </p> <p> "count": 184259, </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: "name"{"type":"string-object"} </p> <p> input: </p> <p> "emails": { </p> <p> "key": "emails", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "emails", </p> <p> "list_field": { </p> <p> "value": { </p> <p> "key": "value", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "tags": { </p> <p> "key": "tags", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "chon-nhieu", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "hash": { </p> <p> "key": "hash", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt": { </p> <p> "key": "encrypt", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt_vccorp": { </p> <p> "key": "encrypt_vccorp", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: </p> <p> "emails": { </p> <p> "list_field": { </p> <p> field1_String_1 </p> <p> filed2_array-object </p> <p> field3_string_2 </p> <p> field4_string_3 </p> <p> field_string_4 </p> <p> }, </p>
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
Call chéo db microservices
xin chào mọi người, mọi người có thể giải thích giúp em tại sao không lên call chéo db trong microservice không ạ. Em cảm ơn.
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
giải quyết bài toán file lớn
xin chào mọi người, <ol start="1"> <li>em muốn hỏi là thường các big tech khi có bài toán download file dung lượng lớn bị timeout họ sẽ giải quyết theo kiểu nào ạ.</li> <li>một câu hỏi nữa em muốn hỏi là khi lượng request nhiều cùng call vào api xuất file lớn đó thì giải pháp thường dùng nhất của họ tránh chết hệ thống là gì, mọi người có thể giải thích chi tiết một chút giúp em được không ạ, em cảm ơn.</li></ol>
Answer
Avatar
1
datconxanh Beginner
datconxanh Beginner
hỏi về native query
Mọi người cho em hỏi hiện tại em muốn thêm OPTION(RECOMPILE) vào cuối câu native query nhưng mà do đang dùng jpa nên cái pagination nó tự add offset vào cuối thành ra cái OPTION(RECOMPILE) lại đứng trước offset :( Em xin hướng giải quyết ạ
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
jwt in java
em chào mọi người, mọi người cho e hỏi e dùng thuật ES256 để gen token <p> nhưng khi có token để verify ví dụ như này </p> <p> public key : <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-"> <pre> MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE02Ar8685UapqDlOT8TneixaeR2Uu0tRu0R8WTG5ATA7j3Nk9x6poNYiH/Ez6jhwQg/ocioHsjzOOStUeSN8aIg== </pre> </div>và token : </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-"> <pre> eyJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ0ZXN0LW5vYyIsImF1dGgiOiJCSV9FWFBPUlQiLCJlbWFpbCI6ImFiYy5jb20udm4iLCJmdWxsX25hbWUiOiJCVSBOT0MiLCJST0xFX0pXVCI6IkJJX0VYUE9SVCIsIk1OVl9KV1QiOiJ0ZXN0LW5vY19ub2MiLCJleHAiOjk5OTk5OTk5OTk5OTk5fQ.xdtY5Rbay7I5733gBOzSoPFrADCwqE7PhuNGd0zdkyB81wbGunFny2CjagQfgVr_kg0RviUmusjGmjiVk3zB_Q </pre> </div><p> thì khi verify tại sao e thêm 1 ký tự bất kỳ vào cuối token nó vẫn verify thành công ạ, nhưng thêm đến ký tự thứ 2 vào cuối hoặc chỉ thêm ký tự . vào cuối thì verify thất bại, nếu theo nguyên tắc e làm sai khác token đi so với bán đầu nó phải verify thất bại luôn chứ ạ, mong mọi người giải đáp giúp e, e cảm ơn. </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> GenToken { <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> main(String[] args) <span class="pl-k">throws</span> Exception { KeyPair keyPair = generateECKeyPair(); String publicKeyBase64 = Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPublic().getEncoded()); String privateKeyBase64 = Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPrivate().getEncoded()); String jwtToken = createJwtToken(publicKeyBase64, privateKeyBase64); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> KeyPair generateECKeyPair() <span class="pl-k">throws</span> NoSuchAlgorithmException, InvalidAlgorithmParameterException { KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance(<span class="pl-s">"EC"</span>); ECGenParameterSpec ecGenParameterSpec = <span class="pl-k">new</span> ECGenParameterSpec(<span class="pl-s">"secp256r1"</span>); keyPairGenerator.initialize(ecGenParameterSpec); <span class="pl-k">return</span> keyPairGenerator.generateKeyPair(); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> String createJwtToken(String publicKeyBase64, String privateKeyBase64) { Date expirationDate = <span class="pl-k">new</span> Date(99999999999999999L); <span class="pl-k">return</span> Jwts.builder() .setSubject(<span class="pl-s">"test-noc"</span>) .claim(<span class="pl-s">"auth"</span>, <span class="pl-s">"EXPORT"</span>) .claim(<span class="pl-s">"email"</span>, <span class="pl-s">"abc.com.vn"</span>) .claim(<span class="pl-s">"full_name"</span>, <span class="pl-s">"BU"</span>) .claim(<span class="pl-s">"ROLE_JWT"</span>, <span class="pl-s">"EXPORT"</span>) .claim(<span class="pl-s">"MNV_JWT"</span>, <span class="pl-s">"test-manv"</span>) .setExpiration(expirationDate) .signWith( SignatureAlgorithm.ES256, getPrivateKey(privateKeyBase64) ) .compact(); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> PrivateKey getPrivateKey(String privateKeyBase64) { <span class="pl-k">try</span> { byte[] keyBytes = Base64.getDecoder().decode(privateKeyBase64); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(<span class="pl-s">"EC"</span>); <span class="pl-k">return</span> keyFactory.generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes)); } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { <span class="pl-k">throw</span> <span class="pl-k">new</span> RuntimeException("Error loading <span class="pl-k">private</span> key", e); } } </pre> </div><p> còn đây là class verify token của e </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> JwtProcess { SignatureAlgorithm algorithm; <span class="pl-k">private</span> PublicKey getPublicKey(String publicKeyBase64) <span class="pl-k">throws</span> Exception { algorithm = SignatureAlgorithm.ES256; byte[] decoded = Base64.getDecoder().decode(publicKeyBase64); X509EncodedKeySpec spec = <span class="pl-k">new</span> X509EncodedKeySpec(decoded); KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance(algorithm.isRsa() ? <span class="pl-s">"RSA"</span> : <span class="pl-s">"EC"</span>); <span class="pl-k">return</span> kf.generatePublic(spec); } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">boolean</span> verifyToken(String token, String publicKeyBase64) { <span class="pl-k">try</span> { PublicKey publicKey = getPublicKey(publicKeyBase64); Jwts.parserBuilder().setSigningKey(publicKey).build().parseClaimsJws(token); <span class="pl-k">return</span> true; } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { e.printStackTrace(); <span class="pl-k">throw</span> <span class="pl-k">new</span> ObjectException(<span class="pl-s">"</span> Could <span class="pl-k">not</span> verify JWT token integrity! <span class="pl-s">"</span>); } } <span class="pl-k">public</span> JwtClaims decodeToken(String token, String publicKey) <span class="pl-k">throws</span> Exception { Claims claims = Jwts.parser() .setSigningKey(getPublicKey(publicKey)) .parseClaimsJws(String.valueOf(token)).getBody(); <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-k">new</span> JwtClaims( claims.getSubject(), claims.get(<span class="pl-s">"auth"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"email"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"full_name"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"ROLE_JWT"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"MNV_JWT"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"exp"</span>).toString() ); } } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Thiết kế base Authenticate and Authorization
Em muốn thiết kế 1 base Authenticate and Authorization để dùng lại cho các project ạ. Mọi người đóng góp cho em về ERD của em với ạ. Em cảm ơn. <img src="/api/v1/media/06699a9d2eef4742423e778fa350d0a1abf91a2a3097f4f3758df998656e999b.png" alt="ERD.png">
Answer
Avatar
0
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
connection pool in java
em chào anh, em có một câu hỏi a có thể giải thích giúp em với được không ạ <p> bài toán của em là dự án e có 2 người code </p> <p> 1 người code sử dụng jpa để kết nối với postgres có sử dụng </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=10 </pre> </div><p> nhưng người 2 sử dụng jdbc và tự tạo một class tạo connection pool riêng như này để lấy ra connection </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">@Component</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> ConnectionPoolHiraki { <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> HikariDataSource ds; <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> createPool() { HikariConfig config = <span class="pl-k">new</span> HikariConfig(); config.setDriverClassName(<span class="pl-s">"org.postgresql.Driver"</span>); config.setJdbcUrl( <span class="pl-s">"jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres"</span> ); config.setUsername(<span class="pl-s">"postgres"</span>); config.setPassword(<span class="pl-s">"postgres"</span>); config.setMinimumIdle(5); config.setMaxLifetime(1800000); config.setMaximumPoolSize(20); ds = <span class="pl-k">new</span> HikariDataSource( config ); } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">synchronized</span> Connection getPool() <span class="pl-k">throws</span> SQLException { <span class="pl-k">if</span> (ds == null) createPool(); <span class="pl-k">return</span> ds.getConnection(); } } </pre> </div>hoặc nếu không dùng class đó thì em dùng class <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">@Component</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> PostgresFactory { <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.servers.url}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBaseUrl; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.user}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBaseUser; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.password}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBasePassword; <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> PostgresFactory ourInstance; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> PostgresFactory getInstance() { <span class="pl-k">if</span> (ourInstance == null) { <span class="pl-k">synchronized</span> (PostgresFactory .class) { <span class="pl-k">if</span> (ourInstance == null) { ourInstance = <span class="pl-k">new</span> PostgresFactory(); } } } <span class="pl-k">return</span> ourInstance; } <span class="pl-k">private</span> PostgresFactory() { } </pre> </div> <p> vậy câu hỏi e muốn hỏi anh thì trường hợp này lên xử lý thế nào ạ, nếu em dùng class ConnectionPoolHiraki thì lại tạo ra </p> <p> 1 pool connection song song với pool đc tạo từ jpa </p> <p> nhưng nếu sử dụng class PostgresFactory nó lại tạo mới connection đến db mỗi lần vào thì giờ e đang chưa biết lên thống nhất như nào cho ổn nhất ạ </p>
Answer