Avatar
0
Phạm Quang Beginner
Phạm Quang Beginner
Mapping data JSON
em gặp 1 bài toán yêu cầu lấy dữ liệu từ URL rồi hiển thị output ra như trên, chỉ lấy trường cha, trường con và type<p> input: </p> <p> "name": { </p> <p> "key": "name", </p> <p> "type": "string-object", </p> <p> "type_view": "text", </p> <p> "field_default": 1, </p> <p> "count": 184259, </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: "name"{"type":"string-object"} </p> <p> input: </p> <p> "emails": { </p> <p> "key": "emails", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "emails", </p> <p> "list_field": { </p> <p> "value": { </p> <p> "key": "value", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "tags": { </p> <p> "key": "tags", </p> <p> "type": "array-object", </p> <p> "type_view": "chon-nhieu", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "hash": { </p> <p> "key": "hash", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt": { </p> <p> "key": "encrypt", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> "encrypt_vccorp": { </p> <p> "key": "encrypt_vccorp", </p> <p> "type": "string", </p> <p> "type_view": "string", </p> <p> "type_al": "string" </p> <p> }, </p> <p> OUTPUT: </p> <p> "emails": { </p> <p> "list_field": { </p> <p> field1_String_1 </p> <p> filed2_array-object </p> <p> field3_string_2 </p> <p> field4_string_3 </p> <p> field_string_4 </p> <p> }, </p>
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
Call chéo db microservices
xin chào mọi người, mọi người có thể giải thích giúp em tại sao không lên call chéo db trong microservice không ạ. Em cảm ơn.
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
giải quyết bài toán file lớn
xin chào mọi người, <ol start="1"> <li>em muốn hỏi là thường các big tech khi có bài toán download file dung lượng lớn bị timeout họ sẽ giải quyết theo kiểu nào ạ.</li> <li>một câu hỏi nữa em muốn hỏi là khi lượng request nhiều cùng call vào api xuất file lớn đó thì giải pháp thường dùng nhất của họ tránh chết hệ thống là gì, mọi người có thể giải thích chi tiết một chút giúp em được không ạ, em cảm ơn.</li></ol>
Answer
Avatar
1
c4ih0xjtex5id51b Beginner
hỏi về native query
Mọi người cho em hỏi hiện tại em muốn thêm OPTION(RECOMPILE) vào cuối câu native query nhưng mà do đang dùng jpa nên cái pagination nó tự add offset vào cuối thành ra cái OPTION(RECOMPILE) lại đứng trước offset :( Em xin hướng giải quyết ạ
Answer
Avatar
1
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
jwt in java
em chào mọi người, mọi người cho e hỏi e dùng thuật ES256 để gen token <p> nhưng khi có token để verify ví dụ như này </p> <p> public key : <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-"> <pre> MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE02Ar8685UapqDlOT8TneixaeR2Uu0tRu0R8WTG5ATA7j3Nk9x6poNYiH/Ez6jhwQg/ocioHsjzOOStUeSN8aIg== </pre> </div>và token : </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-"> <pre> eyJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ0ZXN0LW5vYyIsImF1dGgiOiJCSV9FWFBPUlQiLCJlbWFpbCI6ImFiYy5jb20udm4iLCJmdWxsX25hbWUiOiJCVSBOT0MiLCJST0xFX0pXVCI6IkJJX0VYUE9SVCIsIk1OVl9KV1QiOiJ0ZXN0LW5vY19ub2MiLCJleHAiOjk5OTk5OTk5OTk5OTk5fQ.xdtY5Rbay7I5733gBOzSoPFrADCwqE7PhuNGd0zdkyB81wbGunFny2CjagQfgVr_kg0RviUmusjGmjiVk3zB_Q </pre> </div><p> thì khi verify tại sao e thêm 1 ký tự bất kỳ vào cuối token nó vẫn verify thành công ạ, nhưng thêm đến ký tự thứ 2 vào cuối hoặc chỉ thêm ký tự . vào cuối thì verify thất bại, nếu theo nguyên tắc e làm sai khác token đi so với bán đầu nó phải verify thất bại luôn chứ ạ, mong mọi người giải đáp giúp e, e cảm ơn. </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> GenToken { <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> main(String[] args) <span class="pl-k">throws</span> Exception { KeyPair keyPair = generateECKeyPair(); String publicKeyBase64 = Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPublic().getEncoded()); String privateKeyBase64 = Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPrivate().getEncoded()); String jwtToken = createJwtToken(publicKeyBase64, privateKeyBase64); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> KeyPair generateECKeyPair() <span class="pl-k">throws</span> NoSuchAlgorithmException, InvalidAlgorithmParameterException { KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance(<span class="pl-s">"EC"</span>); ECGenParameterSpec ecGenParameterSpec = <span class="pl-k">new</span> ECGenParameterSpec(<span class="pl-s">"secp256r1"</span>); keyPairGenerator.initialize(ecGenParameterSpec); <span class="pl-k">return</span> keyPairGenerator.generateKeyPair(); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> String createJwtToken(String publicKeyBase64, String privateKeyBase64) { Date expirationDate = <span class="pl-k">new</span> Date(99999999999999999L); <span class="pl-k">return</span> Jwts.builder() .setSubject(<span class="pl-s">"test-noc"</span>) .claim(<span class="pl-s">"auth"</span>, <span class="pl-s">"EXPORT"</span>) .claim(<span class="pl-s">"email"</span>, <span class="pl-s">"abc.com.vn"</span>) .claim(<span class="pl-s">"full_name"</span>, <span class="pl-s">"BU"</span>) .claim(<span class="pl-s">"ROLE_JWT"</span>, <span class="pl-s">"EXPORT"</span>) .claim(<span class="pl-s">"MNV_JWT"</span>, <span class="pl-s">"test-manv"</span>) .setExpiration(expirationDate) .signWith( SignatureAlgorithm.ES256, getPrivateKey(privateKeyBase64) ) .compact(); } <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> PrivateKey getPrivateKey(String privateKeyBase64) { <span class="pl-k">try</span> { byte[] keyBytes = Base64.getDecoder().decode(privateKeyBase64); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(<span class="pl-s">"EC"</span>); <span class="pl-k">return</span> keyFactory.generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes)); } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { <span class="pl-k">throw</span> <span class="pl-k">new</span> RuntimeException("Error loading <span class="pl-k">private</span> key", e); } } </pre> </div><p> còn đây là class verify token của e </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> JwtProcess { SignatureAlgorithm algorithm; <span class="pl-k">private</span> PublicKey getPublicKey(String publicKeyBase64) <span class="pl-k">throws</span> Exception { algorithm = SignatureAlgorithm.ES256; byte[] decoded = Base64.getDecoder().decode(publicKeyBase64); X509EncodedKeySpec spec = <span class="pl-k">new</span> X509EncodedKeySpec(decoded); KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance(algorithm.isRsa() ? <span class="pl-s">"RSA"</span> : <span class="pl-s">"EC"</span>); <span class="pl-k">return</span> kf.generatePublic(spec); } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">boolean</span> verifyToken(String token, String publicKeyBase64) { <span class="pl-k">try</span> { PublicKey publicKey = getPublicKey(publicKeyBase64); Jwts.parserBuilder().setSigningKey(publicKey).build().parseClaimsJws(token); <span class="pl-k">return</span> true; } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { e.printStackTrace(); <span class="pl-k">throw</span> <span class="pl-k">new</span> ObjectException(<span class="pl-s">"</span> Could <span class="pl-k">not</span> verify JWT token integrity! <span class="pl-s">"</span>); } } <span class="pl-k">public</span> JwtClaims decodeToken(String token, String publicKey) <span class="pl-k">throws</span> Exception { Claims claims = Jwts.parser() .setSigningKey(getPublicKey(publicKey)) .parseClaimsJws(String.valueOf(token)).getBody(); <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-k">new</span> JwtClaims( claims.getSubject(), claims.get(<span class="pl-s">"auth"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"email"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"full_name"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"ROLE_JWT"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"MNV_JWT"</span>).toString(), claims.get(<span class="pl-s">"exp"</span>).toString() ); } } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Thiết kế base Authenticate and Authorization
Em muốn thiết kế 1 base Authenticate and Authorization để dùng lại cho các project ạ. Mọi người đóng góp cho em về ERD của em với ạ. Em cảm ơn. <img src="/api/v1/media/06699a9d2eef4742423e778fa350d0a1abf91a2a3097f4f3758df998656e999b.png" alt="ERD.png">
Answer
Avatar
0
Shi Shi Beginner
Shi Shi Beginner
connection pool in java
em chào anh, em có một câu hỏi a có thể giải thích giúp em với được không ạ <p> bài toán của em là dự án e có 2 người code </p> <p> 1 người code sử dụng jpa để kết nối với postgres có sử dụng </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=10 </pre> </div><p> nhưng người 2 sử dụng jdbc và tự tạo một class tạo connection pool riêng như này để lấy ra connection </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">@Component</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> ConnectionPoolHiraki { <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> HikariDataSource ds; <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> createPool() { HikariConfig config = <span class="pl-k">new</span> HikariConfig(); config.setDriverClassName(<span class="pl-s">"org.postgresql.Driver"</span>); config.setJdbcUrl( <span class="pl-s">"jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres"</span> ); config.setUsername(<span class="pl-s">"postgres"</span>); config.setPassword(<span class="pl-s">"postgres"</span>); config.setMinimumIdle(5); config.setMaxLifetime(1800000); config.setMaximumPoolSize(20); ds = <span class="pl-k">new</span> HikariDataSource( config ); } <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">synchronized</span> Connection getPool() <span class="pl-k">throws</span> SQLException { <span class="pl-k">if</span> (ds == null) createPool(); <span class="pl-k">return</span> ds.getConnection(); } } </pre> </div>hoặc nếu không dùng class đó thì em dùng class <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">@Component</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> PostgresFactory { <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.servers.url}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBaseUrl; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.user}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBaseUser; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${postgres.password}"</span>) <span class="pl-k">private</span> String dataBasePassword; <span class="pl-k">private</span> <span class="pl-k">static</span> PostgresFactory ourInstance; <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> PostgresFactory getInstance() { <span class="pl-k">if</span> (ourInstance == null) { <span class="pl-k">synchronized</span> (PostgresFactory .class) { <span class="pl-k">if</span> (ourInstance == null) { ourInstance = <span class="pl-k">new</span> PostgresFactory(); } } } <span class="pl-k">return</span> ourInstance; } <span class="pl-k">private</span> PostgresFactory() { } </pre> </div> <p> vậy câu hỏi e muốn hỏi anh thì trường hợp này lên xử lý thế nào ạ, nếu em dùng class ConnectionPoolHiraki thì lại tạo ra </p> <p> 1 pool connection song song với pool đc tạo từ jpa </p> <p> nhưng nếu sử dụng class PostgresFactory nó lại tạo mới connection đến db mỗi lần vào thì giờ e đang chưa biết lên thống nhất như nào cho ổn nhất ạ </p>
Answer
Avatar
2
TungDP Beginner
TungDP Beginner
Cách nhúng đối tượng tương tự như @Autowired của Spring boot?
<em>Đặt vấn đề:</em> Lúc đọc cuốn "Những Nguyên Tắc Sống Còn Trong Lập Trình" của anh Tạ Văn Dũng, em có khá ấn tượng về cách anh giải thích về ý tưởng Inversion-of-control. Sau đó, em cũng vọc vạch làm thử 1 cái tương tự, đại ý là em làm như này: <ul> <li>Bước 1: Dùng Reflection quét package của file Main để tìm ra toàn bộ các class được khai báo trong package, đưa vào 1 HashSet.</li> <li>Bước 2: Tạo annotation @Instance, chạy vòng lặp: những class nào có đánh dấu @Instance thì khởi tạo instance cho nó, lưu vào 1 HashMap<Class<?>, Object>.</li> <li>Bước 3: Tạo annotation @Inject, và tiếp tục lặp qua HashMap ở bước 2, nếu instance nào mà có các field được đánh dấu @Inject thì gắn object đã được tạo trong HashMap(bước 2) vào field đó.</li></ul> <em>Khó khăn:</em> Nhưng em gặp vấn đề khó khi @Inject được đánh dấu vào field mà user lại sử dụng interface chứ không phải trực tiếp class. <img src="/api/v1/media/cd1910f38bf831716e6e1968e01cbfaa484f3b5b6e9846d940157d2fd6e5cdd1.png" alt="2024-02-17_15-22.png"> <em>Câu hỏi:</em> Lúc này làm sao để có thể tìm được tất cả các class implements interface đó và chọn ra được class phù hợp để inject vào ạ?
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi truyền ParameterName trong Stored Procedure trong bản Spring 3.x
Em chào mọi người.<p> Trong quá trình nâng cấp dự án sử dụng Spring 2.7.x lên bản Spring 3.x thì em gặp phải lỗi call Stored Procedure theo tên Param. </p> <p> ví dụ Khi gọi Store có tên example(@p_channel_code , @agent_code) trong SQL Server </p> <p> vị trí các param lần lượt của store khi tạo là: @p_channel_code , @agent_code </p> <p> Code (đính kèm) thì đăng kí lần lượt các param @agent_code,@p_channel_code </p> <ul> <li>> Sau khi chạy code và call Store giá trị nhận được dưới store đang nhận @agent_code = @p_channel_code, @p_channel_code = @agent_code, Em có chỉnh code đăng kí sét giá trị theo index param thì được.</li></ul> <p> ... mọi người có gặp tình trạng này không ạ. </p> <p> StoredProcedureQuery storedProcedure = entityManager.createStoredProcedureQuery("example"); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@agent_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@p_channel_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.setParameter("@agent_code", agentCode); storedProcedure.setParameter("@p_channel_code", channelCode); </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Mã hóa password và username của database được cấu hình trong file application.properties của dự án Spring Boot
Xin chào tất cả mọi người và anh Dũng. Em viết API sử dụng Java Spring Boot. Khi config database trong file application.properties thì em có để cả mật khẩu và username như trong ảnh. Bây giờ em muốn mã hóa usename và password này. Vì trên dự án thực tế thì để hiển thị như thế này không tốt (liên quan đến việc bị tấn công vào database). Mọi người ai đã từng làm qua hay biết kỹ thuật làm có thể cho em hướng giải quyết được không ạ! Em xin cảm ơn. <img src="/api/v1/media/e37082725e660ffbb995cb46b75a7ca5453dee6f58837b6cf17cda86a8da3de2.png" alt="spring-db-properties.png">
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy dữ liệu từ 1 trang web trong spring boot
Em chào mọi người.<p> Em có câu hỏi là làm cách nào để lấy được data từ Api của 1 trang web ạ em sử dụng spring boot. </p>
Answer
Avatar
0
Chan Beginner
Chan Beginner
maxhistory logback not working
Em chào anh và mọi người<p> Em có làm file logback và em có thêm phần "&lt; maxHistory > 30 &lt; / maxHistory >" để lưu log trong 30 ngày nhưng nó lại không hoạt đông. Em có tham khảo nhiều tài liệu trên mạng nhưng không được. Anh và mọi người ở đây đã ai làm về phần này có thể tư vấn cho em được không ạ </p> <p> Em xin cảm ơn </p>
Answer