Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Channing vs Open addressing HashTable
Em có tìm đọc được 1 tài liệu về HashTable ở link này, và có 1 vài thắc mắc. <a href="https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing" target="_blank">https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing</a> <ul> <li>Khi dùng Channing HashTable, ta phải dùng 1 LinkedList gây overhead, khi dùng OpenAdressing thì cũng phải dùng 1 cấu trúc dữ liệu để lưu cặp key, value vẫn tăng heap size</li> <li>Open addressing (OA) còn gây nghẽn với "DELETE slot" buộc phải rehash lại table, vậy đâu là lí do để dùng OA hasing? Theo em biết thì Java cũng implement HashMap bằng chainning.</li></ul>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Byte array fragment
Em đang có 1 byte array (Store) dùng để lưu Object đã được serialized, và 1 HashTable để lưu position cho object trong Store, giả sử khi xóa Object đi thì Store sẽ bị phân mảnh, em xin hỏi giải pháp cho trường hợp này. <img src="/api/v1/media/9aafd211d8d6f739c5ad44c71acc099cfb3da9fb27701796dfb5d5f5b0e234f4.png" alt="byte_mem.png"> <p> Một vài cách em hiện đang suy nghĩ: </p> <ul> <li>Dùng 1 byte để đánh dấu vùng nhớ đó đã bị xóa, thêm position vào 1 HashSet (Tracker). Khi thêm mới 1 Object sẽ kiểm tra Tracker và tìm vị trí có space đủ để ghi vào, tuy nhiên độ dài Object có thể ít hơn nên space của vùng nhớ đó nên vẫn bị trống 1 phần</li> <li>Dịch tất cả các Object phía sau lên tương tự như ArrayList, tuy nhiên em lại không biết cách set lại position cho HashTable</li></ul>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Một cách tối ưu để thực hiện delta-load trong ETL
Em đang tìm hiểu về delta-load trong ETL, em đang có 1 mô hình producer-consumer. <ul> <li>Consumer sẽ thực hiện logic trên tất cả dữ liệu được publish bởi producer</li> <li>Producer sẽ thực hiện incremetal write cho tập dữ liệu nhận được. Vấn đề là producer sẽ đóng vai trò như 1 framework và tự động đánh giá nội dung để cho rằng 1 Object có bị thay đổi hay không.</li></ul> <p> Em muốn hỏi là coó 1 cách tối ưu nhất để Producer tự extract những Object bị modified không? </p> <ul> <li>Giải pháp hiện tại của em là serialize Object sang byte và thực hiện hash trên byte array đó (giống như commit hash) để lưu trữ state Object đó, tuy nhiên em đang không biết 1 hàm hash hiệu quả cho việc này, xin nhờ mọi người giúp.</li></ul>
Answer
Avatar
0
Thành Lê Văn Teacher
Sự khác biệt giữa Message Và Event là gì?
Xin chào mọi người. Mọi người cho em hỏi sự khác biệt giữa Message và Event là gì ạ?<p> Khi nào mình sẽ dùng Message và khi nào dùng Event ạ ? </p>
Answer
Avatar
1
Tuyen Nguyen Beginner
Tuyen Nguyen Beginner
[Mysql] Migrate table production
Chào anh Dũng và mọi người <ul> <li>Hiện tại em đang làm task migrate 1 table trên môi trường thật , dữ liệu bảng đấy khá lớn . Em có tìm hiểu được solution (<a href="https://dba.stackexchange.com/questions/24116/mysql-perform-a-big-data-migration-between-tables). " target="_blank">https://dba.stackexchange.com/questions/24116/mysql-perform-a-big-data-migration-between-tables). </a> Em đang định viết command để thực hiện việc đó , do đây là lần đầu em thực hiện migrate nên muốn nhờ anh tư vấn để hạn chế rủi ro về thất thoát dữ liệu.</li></ul> <p> Database: Mysql </p> <p> Framework: Laravel </p>
Answer
Avatar
0
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Zigzag encoding
<code class="markdown-inline">The values for INT and LONG fields are represented using zig-zag encoding, so that smaller absolute values require fewer bits</code>, document của Netflix Hollow có 1 dòng như thế này, google thì cũng không có nhiều về topic này và khá sơ sài, vậy zig-zag enconding là gì mà có thể optimise được việc truyền và xử lí dữ liệu, mong nhận được giải đáp.
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
React native debug UI trên android simulator
Hi anh em, mình đang muốn enable debug ui trên android simulator nhưng gặp lỗi này:<div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> Error: Unable to resolve module ./debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4 <span class="pl-k">from</span> /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/.: <span class="pl-k">None</span> of these files exist: * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) * debugger-ui/debuggerWorker.aca173c4/index(.native|.native.js|.js|.native.jsx|.jsx|.native.json|.json|.native.ts|.ts|.native.tsx|.tsx|.native.svg|.svg) at ModuleResolver.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph/ModuleResolution.js:114:15) at DependencyGraph.resolveDependency (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/node-haste/DependencyGraph.js:277:43) at /Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/lib/transformHelpers.js:169:21 at Server._resolveRelativePath (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:1045:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at <span class="pl-k">async</span> Server._explodedSourceMapForBundleOptions (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:993:35) at <span class="pl-k">async</span> Promise.all (index 1) at <span class="pl-k">async</span> Server._symbolicate (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:945:26) at <span class="pl-k">async</span> Server._processRequest (/Users/xxx/Documents/projects/xxx/packages/mobile/node_modules/metro/src/Server.js:418:7) </pre> </div><p> Anh em có cách nào khác phục không? Mình search google mà không thấy. </p> <p> Phiên bản: </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto"> <pre> <span class="pl-s">"react-native"</span>: <span class="pl-s">"0.72.4"</span> <span class="pl-s">"@react-native-community/cli-debugger-ui@11.3.6"</span> </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod
Hi anh,<p> Anh có best practice cho project chỉ có 2 branch là staging với prod ko, vấn đề em gặp phải là: </p> <ul> <li>Khi fix bug hay code 1 feature mới thì mọi người sẽ checkout từ prod và tiến hành dev- Khi xong -> merge vào staging để test -> test oke sau khi được approval thì sẽ merge vào prod</li> <li>Nhiều feature hoặc bug sẽ không được approval liền (kéo dài 2-3 tuần hoặc 1 tháng) và nhiều cái feature sẽ cần lên prod gấp=> branch staging hiện giờ rất nhiều feature hoặc function đang test, đang đợi approval, hoặc bị cancel</li> <li>nhiều feature được approval lên prod thì toàn phải coppy code qua branch khác rồi merge prod (lúc trước em hay làm), bây giờ thì em checkout 1từ prod dev,ví dụ feature/fnc-1, sau khi xong thì em tạo nhánh mới feature/fnc-1-staging từ feature/fnc-1 rồi merge staging, khi được approval rồi thì em merge feature/fnc-1 vào prod</li></ul> <p> Nhưng mà mỗi lần test trên staging lẫn lộn nhiều code nên ko chắc chắn là trên prod ko có bug, Anh có solutions nào cho vấn đề này ko ạ. </p>
Answer
Avatar
0
wuwymm20wobp2ke4 Beginner
Kỹ thuật lập trình
A ơi. E có đọc bài của a nói về: "Ngày nay thì microservice, k8s nó là một cái mốt mà 99% anh em theo đuổi, ngay cả anh em FE cũng chạy theo nó, nhưng có những phần việc là của DevOps là một lập trình viên trước hết anh em cần master kỹ thuật lập trình cái đã, đó mới là cái gốc!".<p> Vậy a cho e hỏi làm thế nào để đạt master kỹ thuật lập trình ạ?? </p>
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về good practice khi thiết kế hệ thống upload và đọc ảnh lưu trữ trên Amazon S3
Em đang xây dựng tính năng cho phép người dùng úp ảnh sản phẩm lên, và những ảnh này sẽ được lưu trên Amazon S3. Hiện em đang làm như sau: mỗi lần upload thì generate ra presigned url có thời hạn valid 5 phút, và lưu đường dẫn file url vào trong database. Tuy vậy, các lần sau khi user vào lại trang (ví dụ trang danh sách sản phẩm), thì phía server lại cần chạy for loop để generate lại các presigned url từ file url đã lưu trong db để trả về cho người dùng. Vậy em muốn hỏi việc xử lý như này có tốt không? hay cách thiết kế nào là tốt với việc up ảnh và đọc ảnh từ s3 ạ? ở đây em không muốn set bucket trên S3 là public
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Hỏi về xử lý multiple language cho website
Em đang làm web hỗ trợ 2 ngôn ngữ là Anh và Việt. Bên trong web có chức năng cho phép user thay đổi ngôn ngữ. Em thấy băn khoăn giữa 3 cách làm sau ở phía web: <ol start="1"> <li>Tạo các route riêng biệt /en và /vn để hiển thị các ngôn ngữ khác nhau</li> <li>Dùng chung route, nhưng truyền khác param: ví dụ: ?lang=vi</li> <li>Dùng chung route. Biến current language sẽ được lưu ở local storage để lấy ra khi bắt đầu chạy app</li> </ol> <p> Ở phía server, mỗi lần Call api, em định sẽ gửi biến current language lên HTTP header, từ đó server đọc và trả response đúng với ngôn ngữ mà user đang gửi lên. Ví dụ: nếu gửi header lên là en, thì trả về giá trị String hello, còn nếu gửi lên vn, thì trả về giá trị String xin chào. Web chỉ cần hiển thị lên là xong. Cách làm như thế có đúng k, hay phía server nên gửi về một object có đủ multi language( kiểu {en: hello, vi: xin chao} ), từ đó web tự xử lý để hiển thị đúng thông tin vs ngôn ngữ đang chọn </p>
Answer
Avatar
1
minhvd Beginner
minhvd Beginner
AI avatar generator
Bên khách hàng em đang có yêu cầu dự án mới có tính năng tạo Avatar generator cho khách. Như kiểu họ gửi ảnh mặt họ lên, chọn thêm 1 hình ảnh hoạt hình, sau đó hệ thống sẽ gen ra một avatar cho user theo phong cách hoạt hình đó. Vậy tính năng này mình sẽ làm như nào anh nhỉ. Em đang hướng tới tìm 1 giải pháp open source hoặc api gì đó.
Answer