Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bắt đầu làm quen với ethereum từ đâu
  1. Pull geth về và làm theo hướng dẫn tại README.md để build
  2. Chạy câu lệnh này sau khi build xong để enable http api:
./build/bin/geth --http --http.api personal,eth,net,web3
  1. Gọi thử 1 vài API đã được tổng hợp sẵn trên postman
  2. Tham khảo tài liệu chính thức của ethereum
  3. Hỏi stackask nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.
  • Answer
blockchain ethereum eth
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
  • 0
  • Reply