Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Các loại PlayerManager trong game-box
  1. Cho em hỏi sự khác nhau giữa LocatedPlayerManagerSimplePlayerManager. Tại sao thằng LocatedPlayerManager không extends thằng PlayerManager?
  2. Thằng MMOPlayerManager nên có logic như nào và extends thằng nào vậy ạ?
  • Answer
game-box
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Pundit
monkey Pundit
Bởi vì thằng LocatedPlayerManager nó chuyên dùng cho dạng game turn base, việc quản lý user sẽ xoay quanh cái location và các role ở trong cái phòng đấy, thành ra nó quá khác biệt với PlayerManager thông thường em ạ, đặc biệt là cái hàm này:

public void addPlayer(LocatedPlayer player, int location)

Nên anh nghĩ là không nên để nó thừa kế em ạ

  • 0
  • Reply