Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
cosmos blockchain: khởi tạo một chain mới
cosmos blockchain: khởi tạo một chain mới
  • Answer
cosmos
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Cosmos network sử dụng Tendermite, với cơ chế đồng thuận là proof of stake, vậy nên tốc độ xác thực transaction và tạo khối rất nhanh với chi phí tương đối rẻ. Đây cũng là một lựa chọn đáng lưu tâm khi phí giao dịch của các mạng sử dụng etherum đang mỗi ngày một tăng và tốc độ mỗi ngày 1 chậm.

Để khởi tạo 1 chain mới phục vụ cho việc học tập, thư nghiệm, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

  1. Install starport

curl https://get.starport.network/starport! | bash

  1. Tạo một foler bất kỳ và chạy lệnh:

starport scaffold chain github.com/cosmonaut/hello

  1. Start chain

starport chain serve

Kết quả chúng ta nhận được:

🌍 Tendermint node: http://0.0.0.0:26657

🌍 Blockchain API: http://0.0.0.0:1317

🌍 Token faucet: http://0.0.0.0:4500

Chi tiết tham khảo thêm tại: docs.starport.com

  • 0
  • Reply