Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
factory pattern trong Ezyfox
https://github.com/youngmonkeys/ezyfox-server/blob/master/ezyfox-server-nio/src/main/java/com/tvd12/ezyfoxserver/nio/factory/EzyNioSessionFactory.java

Em thấy anh đang sử dụng factory pattern trong việc tạo session, như vậy có phải 1 session = 1 object, khi session bị timeout làm thế nào mà ezy fox đảm bảo GC phải xoá session khỏi object ạ.

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Khi 1 session bị timeout, nó sẽ bị xoá bỏ khỏi mọi đối tượng liên quan, khi GC sẽ phát hiện được đối tượng này có thể xoá được và huỷ nó.
  • 1
  • Reply
Như vậy GC hoạt động dựa theo có mối liên hệ giữa các object đang được sử dụng với object đã sử dụng xong hay k để xoá đúng k ạ. Khi object cũ còn mối quan hệ object đang sử dụng thì GC sẽ k xoá đúng k ạ  –  Nguyễn Thái Sơn 1645230061000
Tuỳ vào cài đặt của GC, nhưng hiện tại đa phần GC của java là thế em ạ. Em có thể đọc thêm wiki nhé.  –  tvd12 1645238058000