Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi thêm về response từ ezyfox server về client
Anh ơi, em muốn hỏi thêm về response từ Server về client. Phía dưới là đoạn main trong TCPSocket của em, em mong muốn là nó chỉ login 1 lần và trả về kết quả chỉ 1 lần thôi. Hiện tại em đang bị nó trả về liên tục nên không thể biết được là số response / user là bao nhiêu và cũng như là số request / giây, số response / giây, số response / số request.
public static void main(String[] args) {
    DefaultClientConfig clientConfig = new DefaultClientConfig();
    SocketClientSetup setup = new SocketClientSetup("tcp-socket");
    EzyClients clients = EzyClients.getInstance();
    EzyEventLoopGroup eventLoopGroup = new EzyEventLoopGroup(1);
    EventLoopGroup nettyEventLoopGroup = new EzyNettyEventLoopGroup(1);
    LocalDateTime Starttime = java.time.LocalDateTime.now();
    LocalDateTime Endtime = null;
    long differentInSeconds = 0;

    new Thread(() -> {
      int clientCount = 10;
      for (int i = 0; i < clientCount; i++) {
        EzyTcpClient client = new EzyTcpClient(
          clientConfig.get(i),
          eventLoopGroup,
          nettyEventLoopGroup
        );
        try {
          Thread.sleep(25);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
        setup.setup(client, false);
        clients.addClient(client);
        client.connect("127.0.0.1", 3005);
      }

    })
      .start();

    Endtime = java.time.LocalDateTime.now();
    differentInSeconds = Duration.between(Starttime, Endtime).getSeconds();

    System.out.println("===================StartTime==================");
    System.out.println(Starttime);
    System.out.println("===================EndTime==================");
    System.out.println(Endtime);
    System.out.println("===================Duration==================");
    System.out.println(differentInSeconds);

    EzyMainEventsLoop mainEventsLoop = new EzyMainEventsLoop();
    mainEventsLoop.start(1);
  }
 • Answer
ezyfox-server
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Em phải tạo 1 ConcurrentHashMap giữa từng user, tính từ lúc gửi connect đến khi nhận được login response thành công, sau đến lúc cần tổng hợp thì em cộng tổng lại là xong. Đây là async socket, nên em đo thời gian bằng cách lấy thời gian cuối trừ thời gian đầu như ở trên là không đúng.
 • 0
 • Reply