Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Mối quan hệ restful, grpc và OSI 7 layer
Anh ơi, OSI 7 layer có mối quan hệ với các protocol hiện nay k ạ, grpc và Restful có sự khác biệt truyền data ở OSI 7 layer k ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. Có em ạ
  2. Theo wiki thì mọi dữ liệu client-server đều sẽ trải qua 7 tầng. Tuy nhiên ở tầng 7 thì dữ liệu mới được ghép nối lại thành json hay text, hay ByteBuffer đầy đủ.
  3. Grpc thường sử dụng protobuf của google, trong khi Restful thường sử dụng json nên có sự khác biệt ở định dạng dữ liệu em ạ.
  • 0
  • Reply