Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Rust: dấu hỏi chấm ở cuối hàm có nghĩa là gì?
Bởi vì trong rust chưa có exception, nên chúng ta cần trả về kiểu Result cho những hàm mà có thể có lỗi. Nhưng đôi khi chúng ta không muốn lúc nào cũng phải xử lý lỗi, chúng muốn lấy kết quả ra xử lý và nhường việc xử lý lỗi cho những hàm gọi sau, chúng ta có thể dùng dấu ?, ví dụ:

use std::fmt; // Import the `fmt` module.

#[derive(Debug)]
struct DivideError {
  details: String
}

impl DivideError {
  fn new(msg: &str) -> DivideError {
    DivideError{details: msg.to_string()}
  }
}

impl fmt::Display for DivideError {
  fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
    write!(f,"{}",self.details)
  }
}

impl std::error::Error for DivideError {
  fn description(&self) -> &str {
    &self.details
  }
}

fn divide(a: i32, b: i32) -> Result {
  if b != 0 {
    Ok(a / b)
  } else {
    Err(DivideError::new("can not devide 0"))
  }
}

fn divideWrap() -> Result {
  let result = divide(10, 5)?;
  println!("{}", result);
  Ok(())
}

fn main() {
  divideWrap();
}

Tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/42917566/what-is-this-question-mark-operator-about

 • Answer
rust
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
 • 0
 • Reply