Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Vì sao không debug được LocatedRoom và LocatedPlayer
Cho em hỏi thằng LocatedRoom và LocatedPlayer có gì đặc biệt mà debugger nó không nhận 2 biến room và player vậy ạ?

  • Answer
game-box freetank
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
Đó là do thằng intellJ và trình biên dịch em ạ, lúc đầu mình chưa gán giá trị nào cả, có thể ở trong code biên dịch nó còn không có 2 biến đó
  • 0
  • Reply