Avatar
0
Bảo Ngô Beginner
Bảo Ngô Beginner
Ý nghĩa 1 số annotation trong ezyfox library
Hi a, e thấy có annotation này @EzyObjectBinding(write = false). E muốn hỏi mục đích của nó là gì và read, write = false vs true khác nhau ntn. Với lại a có document nào liệt kê các annotation thường dùng ko?
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
EzyObjectBinding là annotation nằm trong thư viện ezyfox-binding nó để đánh dấu các lớp cần được chuyển từ java object sang kiểu EzyObject (Map) để sau đó có thể chuyển sang dạng byte array hoặc json để gửi xuống socket và ngược lại nó cũng đánh dấu để ezyfox-binding biết rằng có thể chuyển dữ liệu từ dạng EzyObject sang đối tượng của lớp được đánh dấu.

Ví dụ lớp này:

@Getter
@Setter
@EzyObjectBinding
 public static class HelloWorld {
   private String name;
   private String value;
}

Từ đối tượng:

HelloWorld helloWorld = new HelloWorld();
helloWord.setName("xxx");
helloWorld.setValue("yyy");

Thì đối tượng helloWorld có thể được chuyển sang dạng Map{name=xxx, value=yyy) và ngược lại.

write = false để nói rằng lớp được đánh dấu là chỉ đọc, nghĩa là ezyfox-binding chỉ có thể chuyển từ Map{name=xxx, value=yyy) sang một đối tượng helloWorld chứ không thể chuyển từ helloWorld thành map được.

Đây là danh sách các annotation của ezyfox em nhé: https://youngmonkeys.org/ezyfox-library/guides/ezyfox-annotations

  • 0
  • Reply